Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ba6 Security & Services

Artikel 1 Definities

1.1 Ba6 Security & Services, gevestigd te (8311a AX) Espel, aan de Noorderrand 14, geregistreerd in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 32158690, BTW nummer 198851996B01, telefoonnummer: 06 – 57220776, e-mail: info@ba6.eu

1.2 Onder ‘VERKEERSREGELAAR’ wordt verstaan: een natuurlijke persoon, die in dienst van Ba6 Security & Services werkzaamheden verricht of gaat verrichten als verkeersregelaar ten behoeve van een opdrachtgever.

1.3 Onder ´CHAUFFEUR` wordt verstaan: natuurlijke persoon, die in dienst van Ba6 Security & Services werkzaam is als bestuurder van een voertuig, niet zijnde in het kader van beroepsgoederenvervoer over de weg voor derden.

1.4 Onder ´Verkeersspecialist` wordt verstaan: een natuurlijke persoon, die in dienst van Ba6 Security & Services werkzaam is op het gebied van verkeersregelaar, monteur verkeersmaatregelen of chauffeur.

1.5 Onder ‘Buitengewoon Opsporings Ambtenaar’ wordt verstaan: een natuurlijke persoon, die  een functionaris is met opsporingsbevoegdheden

1.6 Onder ‘Security Officer’ wordt verstaan: een natuurlijke persoon, die werkzaam is als beveiligingsmedewerke.

1.7 Onder ‘OPDRACHT’ wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Ba6 Security & Services en opdrachtgever.

1.8 Onder ‘OPDRACHTGEVER’ wordt verstaan: iedere persoon, rechtspersoon of vennootschap die Ba6 Security & Services een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.9 Onder ‘OPDRACHTBEVESTIGING’ wordt verstaan: een voor akkoord schriftelijk ondertekende offerte door Ba6 Security & Services en opdrachtgever, alsmede een voor akkoord schriftelijk e-mail door de opdrachtgever, waarin duidelijk wordt verwezen naar de betreffende offerte of opdracht aan Ba6 Security & Services.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van Ba6 Security & Services T en op alle andere overeenkomsten tussen opdrachtgever en Ba6 Security & Services. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Ba6 Security & Services uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

3.1 Alle offertes van Ba6 Security & Services zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

3.2 De opdracht tussen Ba6 Security & Services en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Ba6 Security & Services de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging van opdrachtgever ontvangt. Of de opdrachtgever de opdracht bevestigd via e-mail. Tevens komt een overeenkomst of opdracht tot stand op het moment dat de werkzaamheden in de niet ondertekende opdrachtbevestiging zonder protest van de opdrachtgever door Ba6 Security & Services worden uitgevoerd.

3.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door Ba6 Security & Services.

Artikel 4 Tarieven

4.1 Ba6 Security & Services factureert aan opdrachtgever het overeengekomen aantal gewerkte uren in de opdrachtbevestiging volgens het overeengekomen uurtarief. Uurtarief is exclusief BTW en toeslagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.  Ba6 Security & Services kan reiskosten in rekening brengen voor de gereden kilometers (al dan niet op locatie als heen en terug reis).

4.2 Indien werkzaamheden worden verricht door Ba6 Security & Services die het overeengekomen aantal uren in de opdrachtbevestiging overschrijdt, dan worden deze uren conform het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

4.3 De tarieven, zoals deze door Ba6 Security & Services bij aanvang van de opdracht zijn vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet met de uitgevoerde werkzaamheden overeenstemmen dan zal aan opdrachtgever het tarief aanpassen naar het bijbehorende tarief.

4.4 Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende uurtarief ongewijzigd blijven. Ba6 Security & Services moet met de wijziging van functie hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie Ba6 Security & Services voorleggen alvorens daaraan uitvoering te geven.

4.5 Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten plaatsvindt voor Ba6 Security & Services indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het Ba6 Security & Services vrij het opdrachtgevertarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 5 Betaling

5.1 Ba6 Security & Services factureert wekelijks achteraf aan opdrachtgever voor de verrichte werkzaamheden, mits de opdracht aan een gesloten is.

5.2 De betalingstermijn van facturen van Ba6 Security & Services bedraagt 14 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur, tenzij tussen opdrachtgever en Ba6 Security & Services schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Uitsluitend betalingen aan Ba6 Security & Services zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Ba6 Security & Services tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers en /of het verstrekken van voorschotten aan medewerkers zijn verboden en kunnen geen grond opleveren voor verrekening met Ba6 Security & Services.

5.4 Zodra de betaaltermijn van een factuur is verstreken zonder dat deze is betaald, is opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, in verzuim, en is opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit geval als een hele kalendermaand.

5.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,–. Eventuele gerechtelijk en executiekosten van Ba6 Security & Services komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever.

5.6 Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van de opdrachtgever naar de mening van Ba6 Security & Services daartoe aanleiding geeft, is Ba6 Security & Services gerechtigd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en zijn alle vorderingen die Ba6 Security & Services uit welke hoofde dan ook heeft op de opdrachtgever, direct opeisbaar. Ba6 Security & Services kan te allen tijde van opdrachtgever zekerheid verlangen op de wijze zoals Ba6 Security & Services die voorstaat ter zake de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever.

5.7 Indien daartoe naar het uitsluitend oordeel van Ba6 Security & Services aanleiding voor is, is VAN Ba6 Security & Services gerechtigd vooraf van opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen ter nakoming van diens betalingsverplichting. De mate of wijze van zekerheid is uitsluitend ter bepaling van Ba6 Security & Services en opdrachtgever is gehouden de verlangde zekerheid op eerste verzoek aan Ba6 Security & Services te verstrekken.

5.8 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Ba6 Security & Services te verrekenen is uitgesloten.

Artikel 6 Reclames

6.1 Reclames ter zake geleverde diensten dienen binnen acht (8) dagen na dagtekening van de factuur dan wel het geleverde werk schriftelijk aan Ba6 Security & Services worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan het recht te reclameren vervalt.

6.2 Een (tijdige) reclame doet niet af aan de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan Ba6 Security & Services.

Artikel 7 Duur en beëindiging van de opdracht

7.1 De opdracht tussen Ba6 Security & Services en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Ba6 Security & Services en opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.

7.2 De opdracht is niet tussentijds opzegbaar, tenzij dit schriftelijk tussen Ba6 Security & Services en opdrachtgever is overeengekomen.

7.3 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een opdracht voor bepaalde tijd 48 uur voor aanvang van de opdracht door Ba6 Security & Services schriftelijk te annuleren.

7.4 Indien opdrachtgever niet tijdig de opdracht annuleert, is opdrachtgever gehouden aan Ba6 Security & Services éénmalig te betalen het overeengekomen tarief berekend over vier (4) gewerkte uren per overeengekomen in te zetten medewerker.

7.5 Indien in afwijking van artikel 7.1 de opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan en de opdracht drie maanden of langer heeft geduurd kan opdrachtgever de opdracht opzeggen middels een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen.

7.6 De opzegtermijn zoals bedoeld in artikel 7.5 vangt aan op het moment van ontvangst door Ba6 Security & Services van het aangetekende schrijven ter zake van de opzegging.

7.7 Indien de omvang van de opdracht niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever gehouden aan Ba6 Security & Services per oproep te betalen het overeengekomen opdrachttarief over minimaal vier (4) gewerkte uren per overeengekomen in te zetten medewerker.

7.8 Indien de medewerker zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van werkzaamheden, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld om aan te vangen met de werkzaamheden, al dan niet als gevolg van overmacht (waaronder, maar niet beperkt tot onwerkbaar weer, staking), is opdrachtgever gehouden aan Ba6 Security & Services éénmalig te betalen het overeengekomen tarief per medewerker, berekend over vier (4) gewerkte uren.

7.9 Ba6 Security & Services en opdrachtgever zijn bevoegd de opdracht, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat: – Ba6 Security & Services of opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd; – Ba6 Security & Services of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard; – Ba6 Security & Services of opdrachtgever de bedrijfsvoering heeft gestaakt;

7.10 Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Ba6 Security & Services de medewerker niet meer tewerk kan stellen aan opdrachtgever, doordat de overeenkomst tussen Ba6 Security & Services en medewerker is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Mocht een medewerker, voor zover mogelijk worden vervangen door een andere medewerker dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde medewerker bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.

7.11 In geval de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden, mag Ba6 Security & Services de opdracht ontbinden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Ba6 Security & Services volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 8 Vervaltermijnen

8.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de opdrachtgever jegens Ba6 Security & Services in verband met het verrichten van werkzaamheden door Ba6 Security & Services in ieder geval één jaar na het moment dat opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 9 Selectie medewerker

9.1 Ba6 Security & Services selecteert de te werk te stellen medewerker aan de hand van Ba6 Security & Services bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen medewerker enerzijds en aan de hand van door opdrachtgevers aan Ba6 Security & Services verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds. Ba6 Security & Services is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op een aanvraag tewerkstelt. Bij de selectie van kandidaten neemt Ba6 Security & Services de uiterste nauwkeurigheid in acht.

9.2 Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van medewerkers aan opdrachtgever neemt Ba6 Security & Services in acht de wettelijke bepalingen, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen dergelijke niet relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Ba6 Security & Services worden meegewogen.

9.3 Opdrachtgever is gehouden zich vóór of onmiddellijk ná de aanvraag van de werkzaamheden te verzekeren of de medewerker aan de verwachtingen voldoet, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 9.1 en 9.2 van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever dient Ba6 Security & Services daarover zo spoedig mogelijk te informeren, waarbij opdrachtgever tevens dient aan te geven waarin haar klachten over de medewerker zijn gelegen. Indien de medewerker niet voldoet aan de verwachtingen en Ba6 Security & Services het eens is met opdrachtgever, zal Ba6 Security & Services zich inspannen binnen een redelijke termijn zorg te dragen voor vervanging van de betreffende medewerker, tenzij dit in redelijkheid niet van Ba6 Security & Services niet kan worden verwacht of gevergd. Indien vervanging niet mogelijk is en opdrachtgever met recht over de medewerker heeft geklaagd, dan zullen de overeengekomen uren voor de betreffende medewerker niet aan opdrachtgever worden gefactureerd, zonder dat Ba6 Security & Services aansprakelijk is voor enige schade.

9.4 In geval van ziekte, ongeval, overlijden van de medewerker of beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen Ba6 Security & Services en de medewerker is aangegaan geldt als overmacht voor Ba6 Security & Services en dientengevolge is Ba6 Security & Services nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat Ba6 Security & Services, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de medewerker zal trachten zorg te dragen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan Ba6 Security & Services kan worden toegerekend. In geval van overmacht is Ba6 Security & Services gehouden haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Ba6 Security & Services gehouden is enige schade te vergoeden aan opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Ba6 Security & Services zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren, de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht.

11.2 Indien Ba6 Security & Services rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor de opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad zal schade worden vergoed tot het bedrag dat op grond van de verzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van tweemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Schadevergoeding zal echter nimmer meer dan  € 25.000,– bedragen.

11.3 Ba6 Security & Services is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst of andere indirecte schade, geleden door opdrachtgever of derden.

11.4 Ba6 Security & Services is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden die ontstaat doordat opdrachtgever, dan wel derden die niet zijn ingeschakeld door Ba6 Security & Services aan Ba6 Security & Services onjuiste informatie of onvolledige documentatie hebben verstrekt ter uitvoering van de opdracht.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart Ba6 Security & Services voor vorderingen van derden wegens schade, die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Ba6 Security & Services onvolledige medewerking heeft verleend of onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

11.6 De beperkingen van schade in voorgaande artikelleden blijven buiten toepassing, indien de opdrachtgever aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ba6 Security & Services.

11.7 Ba6 Security & Services is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloos handelen van de medewerker.

Artikel 12 Garantie, veiligheid

12.1 Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de medewerker als Ba6 Security & Services om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de medewerker worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

12.2 Opdrachtgever zal aan Ba6 Security & Services en vóór de aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de van medewerker verlangde beroepskwalificatie(s) alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats.

 

Artikel 13 Het aangaan van een (rechtstreekse) arbeidsverhouding

13.1 Het is opdrachtgever, dan wel een aan haar gelieerde onderneming, niet toegestaan om tijdens de opdracht en tot twee jaar daarna met een bij hem tewerkgestelde medewerker in dienst van Ba6 Security & Services, direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen. Evenmin is het opdrachtgever toegestaan na afwijzing van de voorgestelde medewerker door Ba6 Security & Services aan opdrachtgever, met de afgewezen medewerker direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen.

13.2 Indien opdrachtgever in strijd handelt met artikel 13.1 is op opdrachtgever aan Ba6 Security & Services, onder nadere ingebrekestelling, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,– vermeerderd met een bedrag van   € 1.000,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Ba6 Security & Services om volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.

13.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in deze algemene voorwaarden, dat een opdracht voortduurt, zolang zij deze niet schriftelijk met Ba6 Security & Services schriftelijk heeft beëindigd, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten opdrachten en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen Ba6 Security & Services en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de opdracht of uit de opdracht voortvloeiende overeenkomsten tussen Ba6 Security & Services en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Lelystad/Zwolle.

Ba6 Security & Services Algemene voorwaarden